Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Watervriendelijk maken van maatschappelijk vastgoed, subsidie aanvragen

Hebt u gebouwen of terreinen van maatschappelijke organisaties, zoals scholen, musea, kinderdagverblijven, zorgcentra, speeltuinen en kerken? En wilt u deze watervriendelijker inrichten door ze groener te maken en door regenwater op te vangen? Dan kunt u als eigenaar of gebruiker hier subsidie voor aanvragen.

Waar is de subsidie voor?

De subsidie is voor het opvangen en verwerken van regenwater op het eigen terrein. Activiteiten die onder de subsidie vallen:

 • het vervangen van stenen, bestrating en asfalt door onverhard terrein, zoals planten en bomen (groen), zand en kiezels.

 • het plaatsen van boven- of ondergronds voorzieningen voor het opvangen en opnieuw gebruiken van water, zoals regentonnen, laaggelegen vijvers en regenwatertanks.

 • het plaatsen van systemen onder of boven de grond om regenwater in de bodem op te vangen (infiltratiesystemen), bijvoorbeeld infiltratiekratten en verlaagde groenstroken.

 • het aanleggen van leidingen of goten om regenwater (bijvoorbeeld daken, pleinen of paden) af te voeren naar een infiltratiesysteem, wateropvangsysteem (zoals watertank) of oppervlaktewater. Zo kan het regenwater niet naar het riool gaan, maar nuttig gebruikt worden.

 • het maken van een beheerplan voor het beheren van de aangelegde watervriendelijke voorzieningen.

Voorwaarden

 • U hebt of huurt/gebruikt maatschappelijk vastgoed in de gemeente Utrecht.

 • U kunt de subsidie aanvragen als natuurlijke- en rechtspersoon met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

 • De maatregelen rond u af uiterlijk 12 maanden na het ontvangen van de subsidie.

 • De genomen maatregelen houdt u minimaal 5 jaar in stand.

 • Als u de subsidie ontvangt is een voorwaarde dat u samen met ons bezoekers en gebruikers informeert over de genomen maatregelen. Zo maken we mensen meer bewust van klimaatverandering en hoe hiermee om te gaan. De gemeente kijkt samen met de aanvrager hoe dit te doen. Hierbij kunt u denken aan informatiepanelen, het verzorgen van een lesprogramma of het oprichten van een onderhoudsgroep.

Lees alle eisen en voorwaarden in de Nadere regel subsidie watervriendelijk maatschappelijk vastgoed gemeente Utrecht op overheid.nl

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De totale bijdrage per locatie is minimaal € 2.000 en maximaal € 50.000.

Wanneer het toegewezen subsidiebedrag meer dan € 10.000 is, ontvangt u bij goedkeuring 90% van dit bedrag als voorschot (dus voordat u de maatregelen hebt uitgevoerd).

Wat stuurt u mee?

 • Een ontwerptekening van het nieuwe hemelwatersysteem (hoe u het regenwater opvangt, opnieuw gebruikt en/of afvoert).

 • Een overzicht van de maatregelen die u gaat nemen, met daarin minimaal:

  • een korte omschrijving van de activiteiten en de doelen daarvan

  • het aantal af te koppelen en/of te ontharden oppervlakte (m2)

  • de inhoud in liters of m3 van de wateropvangvoorziening die u gaat aanleggen

 • 3 of meer foto’s van de situatie zoals die nu is van het plein en/of gebouw

 • Een duidelijke en financiële onderbouwing die aansluit op het overzicht van de activiteiten, waarin per activiteit is opgenomen welke personele en materiele middelen nodig zijn

 • Een beheerplan waarin het beheer en onderhoud van de genomen maatregelen minimaal 5 jaar geregeld is

Vraagt u voor het eerst subsidie aan? Of zijn uw gegevens veranderd? Voeg dan ook toe:

 • kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer

 • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel

 • kopie statuten van de organisatie

Aanvragen

U kunt de subsidie het hele jaar aanvragen met e-Herkenning via het online loket van de gemeente Utrecht.

Let op: het beschikbare subsidiegeld kan eerder op zijn.

U kunt de subsidie alleen als organisatie aanvragen. Dat doet u met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben. Lees meer over eHerkenning.

Vraag subsidie maatschappelijk vastgoed aan

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag compleet en op tijd? U krijgt ons besluit binnen 13 weken na uw aanvraag. We behandelen alleen aanvragen die op tijd en volledig zijn.

Volg uw aanvraag

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Bekijk uw aanvraag in het subsidieportaal 

Hulp of advies nodig?

Neem dan contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook

 • Subsidiehulp voor alle subsidiemogelijkheden van de gemeente Utrecht. Ook vindt u hier de algemene regelgeving over subsidies.