Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Vergunning vanwege archeologische waarden aanvragen

Als u grondwerk gaat uitvoeren in de gemeente, kunt u archeologische waarden beschadigen. U hebt hiervoor een archeologievergunning of een omgevingsvergunning nodig.

Welke vergunning u nodig hebt, hangt af van de locatie waar de werkzaamheden gebeuren. Bij de volgende werkzaamheden waarbij u grondwerk uitvoert, hebt u mogelijk een vergunning vanwege archeologische waarden nodig:

 • bouwen, slopen, heien en verbouwen

 • saneren van de bodem

 • kabels en (buis)leidingen leggen

 • kappen en aanplanten bomen

 • andere graafwerkzaamheden, zoals het afgraven van gronden, de aanleg van watergangen, enzovoorts

Waar hebt u een vergunning nodig?

Bij elk bestemmingsplan hoort een archeologische waardenkaart. Hierop staan de plekken waar we archeologische resten hebben gevonden. Of waarvan we denken dat die er zijn.

Wanneer hebt u een vergunning vanwege archeologische waarden nodig?

Bespreek uw plannen zo vroeg mogelijk met een archeoloog. Stuur een e-mail naar archeologie@utrecht.nl of bel met telefoonnummer 14 030. We kunnen dan vaststellen of u een archeologievergunning of omgevingsvergunning nodig hebt. En of u eerst een archeologisch vooronderzoek moet laten uitvoeren voordat u de vergunning kunt aanvragen. Archeologisch vooronderzoek bestaat meestal uit een archeologisch booronderzoek. Hier hoort vaak ook een bureauonderzoek bij. Soms is er geen bureauonderzoek nodig. U overlegt dit eerst met ons. We kunnen ook met u bekijken of het mogelijk is uw plannen aan te passen. Zodat een archeologisch onderzoek niet nodig is. Als u een omgevingsvergunning of archeologievergunning vanwege de bescherming van archeologische waarden moet aanvragen, dan zijn er eisen bij de aanvraag.

Eisen bij uw aanvraag

Het moet voor de archeologen duidelijk zijn welke grondwerkzaamheden u gaat uitvoeren. Daar horen de volgende eisen:

 • Situatietekeningen en overzichtstekening van de bestaande en nieuwe toestand schaal 1:100 met alle relevante doorsnedes.

 • Wanneer dit geldt: slooptekeningen.

 • Wanneer dit geldt: tekeningen funderingsplan en palenplan incl. tekeningen met doorsnedes en ontgravingsdieptes.

 • Bij ondergrondse ingrepen zoals kabels en leidingen en/of daarmee verband houdende ondergrondse constructies, aanleg of verbreding waterpartij, kappen en aanplant groenvoorzieningen, baggeren, ondergrondse containers en ander grondwerk: tekeningen met doorsnedes en ontgravingsdieptes, gegevens over lengte, breedte en diepte, gaat het om een nieuwe ingreep of vervanging.

 • Als er sprake is van bodemvervuiling: milieurapporten.

 • Als er sprake van sanering: saneringsplan.

 • Wanneer dit geldt: rapporten van de uitgevoerde archeologische vooronderzoeken. Wij keuren deze rapporten eerst goed. U stuurt ze daarvoor naar archeologie@utrecht.nl. U doet dit voordat u de vergunning aanvraagt. Anders duurt uw aanvraag langer.

Specifiek voor kabels en leidingen

Locatie van alle bodemingrepen op een kadastrale ondergrond (dus ook expansielussen, lasgaten, in- en uittrede punten bij gestuurde boringen, enzovoorts):

 • Exacte lengte, breedte en diepte van de voorgenomen bodemingrepen (dus de breedte van de te ontgraven sleuven).

 • Betreft het een bestaand tracé, nieuw tracé of deels nieuw/bestaand tracé.

 • Als het gaat om een bestaand tracé: of er dieper en breder wordt gegraven (dus of er onverstoorde bodem wordt ontgraven, worden de sleuven breder en/of dieper dan al eerder gegraven voor de aanleg).

 • Een overzichtstekening van het bestaande en nieuwe tracé samen met een doorsnede van het bestaande en nieuwe profiel.

 • Manier van uitvoering (open ontgraving, damwanden, sleufbekisting, enzovoorts).

 • Bij bodemvervuiling: milieurapporten.

 • Bij sanering: saneringsplan.

 • Wanneer dit geldt: rapporten van de uitgevoerde archeologische vooronderzoeken. Wij keuren deze rapporten eerst goed. U stuurt ze daarvoor naar archeologie@utrecht.nl. U doet dit voordat u de vergunning aanvraagt. Anders duurt uw aanvraag langer.

Wilt u bouwen of slopen, of andere grondwerkzaamheden uitvoeren in een van de 12 beschermde archeologische rijksmonumenten in onze gemeente? Dan mag dit meestal niet. Is dit toch nodig? Dan hebt u een monumentenvergunning van het Rijk nodig. Het aanvraagformulier stuurt u naar archeologie@utrecht.nl.

De archeologische rijksmonumenten staan op de kaart archeologie in Nederland.

Archeologisch onderzoek

Is een archeologisch onderzoek nodig? Dan moet u zelf de uitvoering regelen. U kunt dit alleen laten doen door bedrijven of gemeenten met een certificaat. Bedrijven en gemeenten moeten zich bij de uitvoering van archeologische onderzoeken houden aan landelijke richtlijnen, die zijn vastgelegd in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). Voor onderzoeken binnen de gemeente Utrecht gelden aanvullende richtlijnen: Richtlijnen voor archeologisch onderzoek in de gemeente Utrecht (pdf, 129 kB).

Aanvragen

Archeologievergunning

Vraag archeologievergunning aan (pdf, 44 kB)

Omgevingsvergunning

Vraag omgevingsvergunning aan

Kies bij 'Mijn activiteiten' voor de bestuurslaag ‘gemeente’ en daarna voor ‘werk, niet zijnde bouwwerk, of werkzaamheid uitvoeren – Aanvraag vergunning’.

Na uw aanvraag

U ontvangt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit.

Kosten

Voor de archeologievergunning of omgevingsvergunning en de beoordeling van het archeologische onderzoek brengen wij kosten bij u in rekening. Bekijk de kosten in de Legesverordening 2024.

Archeologische vondst melden

Als u geen vergunning nodig heeft en u komt onverwacht toch archeologische vondsten tegen dan moet u dit melden.