Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Passende kinderopvang, subsidie aanvragen

Organisaties kunnen subsidie aanvragen voor het bieden van Voorschoolse Educatie (VE) en/of plusopvang voor de leeftijd 0-4 (kinderopvang plus) en/of voor de leeftijd 4-12 jaar: buitenschoolse opvang plus (BSO plus).

Deze subsidie kunt u niet meer aanvragen.

Waar is de subsidie voor?

Zorgt voor goede kwaliteit en voldoende aanbod van voorschoolse educatie en/of kinderopvang plus en/of BSO plus in Utrecht? Dan kunt u subsidie krijgen. Deze ‘plusopvang’ is bedoeld voor kinderen een ondersteuningsbehoefte. Zij kunnen daarmee niet terecht bij een reguliere kinderdagopvang, voorschoolse educatie of buitenschoolse opvang.

De activiteiten waarmee u in aanmerking komt voor subsidie vindt u onder artikel 5 in de nadere regel passende kinderopvang.

Voorwaarden

 • Alleen een organisatie met volledige juridische bevoegdheid kan de subsidie aanvragen.

 • De subsidie kan alleen worden aangevraagd door een houder van een kindercentrum. Dit centrum moet gevestigd zijn in de gemeente Utrecht en geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang.

 • De subsidieaanvrager heeft in de afgelopen 12 maanden geen dwangsom opgelegd gekregen vanwege een overtreding met hoge prioriteit. Zoals bepaald in de Beleidsregel toezicht & handhaving kwaliteit kinderopvang gemeente Utrecht. Is dit wel het geval? Dan weigeren we de subsidieaanvraag voor de locatie waar het over gaat. We weigeren de aanvraag niet op deze grondslag als de Inspectie Kinderopvang heeft geoordeeld dat de overtreding hersteld is.

 • We kunnen de aanvraag weigeren als de Inspectie Kinderopvang een ernstige overtreding heeft geconstateerd op een locatie die valt onder de aanvraag. Heeft de subsidieaanvrager deze overtreding nog niet heeft hersteld? En is het niet duidelijk binnen welke termijn en op welke manier de overtredingen zullen worden hersteld? Dan kunnen we de subsidieaanvraag weigeren.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

 • Voorschoolse educatie: € 5.000 per kind met een indicatie voor voorschoolse educatie per kalenderjaar voor de uitvoering van voorschoolse educatie in kortdurende opvang. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd zoals beschreven in artikel 8, lid 1. Door het bedrag jaarlijks te verhogen, komen we tegemoet te komen aan oplopende kosten.

 • Kinderopvang plus (0-4 jaar): voor deze subsidie geldt dat de subsidieaanvrager op basis van de kosten van de activiteiten van plusopvang een maximale vergoeding krijgt per bezette kindplaats per dagdeel. De subsidieaanvrager dient een realistische aanvraag te doen.

 • Buitenschoolse opvang plus: € 32 per bezette kindplaats per dagdeel.

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende bijlagen toe:

 • Een activiteitenplan: een overzicht van de activiteiten en doelen die daarbij horen. Beschrijf waarvoor u subsidie vraagt. In lid 6 en 7 van artikel 6 staat welke informatie u ten minste moet opnemen voor de aanvraag voor voorschoolse educatie en plusopvang.

 • Een financiële onderbouwing van de aanvraag die aansluit op het overzicht van de activiteiten. In deze onderbouwing staat per activiteit opgenomen welke personele en materiële middelen nodig zijn voor de activiteiten. Ook is het gevraagde subsidiebedrag helder onderbouwd met een sluitende begroting met alle (overige) inkomsten.

Bekijk de overige eisen aan de subsidieaanvraag artikel 6 van de nadere regel passende kinderopvang. Vraagt u voor het eerst subsidie aan? Of zijn uw gegevens veranderd? Voeg dan ook deze documenten toe:

 • Kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.

 • Kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.

 • Kopie statuten van de organisatie.

Aanvragen

Deze subsidie kunt u niet meer aanvragen.

U kon de subsidie aanvragen tot en met 14 juli 2023. We verlenen aan maximaal 6 partijen subsidie voor de uitvoering van voorschoolse educatie. En aan maximaal 6 partijen subsidie voor de uitvoering van 'plusopvang’.

Organisaties

U kunt de subsidie alleen als organisatie aanvragen. Dat doet u met eHerkenning. Uw eHerkenning heeft minstens betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger. Gebruik het juiste format voor prognose en begroting bij uw aanvraag:

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag compleet en op tijd? U krijgt binnen 13 weken na de einddatum van de aanvraagperiode een besluit. Deze einddatum is 14 juli 2023. We behandelen alleen aanvragen die op tijd en compleet zijn. De gesprekken met aanvragers willen we plannen tussen 21 en 31 augustus 2023.

Volg uw aanvraag

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Volg uw aanvraag in het subsidieportaal

Hulp of advies

De aantallen afgegeven voorschoolse educatie indicaties per wijk en de huidige aanbieders van plusopvang vindt u in dit overzicht.

Meest gestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht met de vragen die we het meest gekregen hebben.

Neem voor algemene vragen contact met ons op via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook...

In de nota van uitgangspunten passende kinderopvang Utrecht vanaf 2024 staan de ambities en strategie van gemeente Utrecht voor komende jaren.