Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Omgevingsvergunning, reageren

In veel gevallen kunt u uw mening geven over de aanvraag van een vergunning. Of bezwaar maken tegen het besluit dat de gemeente over de aanvraag heeft genomen.

Wanneer en hoe reageren

In het bericht over de vergunningaanvraag staat of en hoe u kunt reageren. Daar staat ook bij binnen hoeveel weken u dit moet doen. De mogelijkheden zijn:

  • reageren per e-mail (uw mening geven bij een plan met de normale aanpak)

  • uw zienswijze doorgeven (uw mening geven bij een plan met de uitgebreide aanpak)

  • bezwaar maken (tegen een genomen besluit)

Normale of uitgebreide aanpak

Bij de omgevingsvergunning zijn er 2 aanpakken: normaal ('korte procedure') en uitgebreid ('uitgebreide procedure').

Bij de normale aanpak gaat het om eenvoudige aanvragen. De gemeente neemt dan meestal binnen 8 weken een besluit.

De uitgebreide aanpak geldt in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij grote afwijkingen van het omgevingsplan. Een besluit van de gemeente kan dan 6 maanden of zelfs iets langer duren.

Reageren per e-mail (op aanvraag met normale aanpak)

Volgt een aanvraag de normale aanpak (korte procedure)? Dan kunt u direct na bekendmaking van de aanvraag een reactie geven per e-mail.

U kunt reageren door een e-mail te sturen naar vooroverleg@utrecht.nl.

Na uw reactie

Heeft iemand een aanvraag voor een vergunning gedaan die in orde is? Dat wil zeggen: hij klopt met het omgevingsplan, met de 'eisen van welstand' en hij is technisch in orde. Dan zal de gemeente de vergunning normaal gesproken geven.

Bent u het niet eens met het besluit om de vergunning te geven? Dan kunt u daartegen bezwaar maken. Lees verderop hoe u dit doet.

Zienswijze doorgeven (op aanvraag met uitgebreide aanpak)

Heeft iemand een omgevingsvergunning aangevraagd waarvoor wij de uitgebreide aanpak moeten volgen? Dan zal de gemeente een 'ontwerpbesluit' nemen. Dat is een voorlopig besluit: het kan nog veranderen.

Dit betekent dat u kunt reageren vóórdat we een blijvend besluit nemen. Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, kunt u namelijk uw mening geven. Dat heet een 'zienswijze doorgeven'. In uw zienswijze legt u uit waarom u voor of tegen het geven van de vergunning bent, of voor of tegen het ontwerpbesluit.

Online (met DigiD)

Schriftelijk

U kunt uw zienswijze ook schriftelijk doorgeven. Stuur uw zienswijze naar:

Gemeente Utrecht
Vergunningen, Toezicht en Handhaving, afdeling Vergunningen
Postbus 16200, 3500 CE Utrecht

Na uw zienswijze

De gemeente bekijkt de voor- en nadelen van de uitvoering van het besluit. Maar ook de voor- en nadelen van wat in de binnengekomen zienswijzen staat. Daarbij telt ook mee wat belangrijk is voor de mensen die ermee te maken hebben. Bij het nemen van het uiteindelijke besluit kijkt de gemeente goed naar al deze kanten van het plan. Of een zienswijze echt leidt tot een ander besluit, is niet van tevoren te zeggen.

Bezwaar maken (tegen besluit)

In veel bekendmakingen staat dat u bezwaar kunt maken tegen een besluit. In uw bezwaar laat u weten waarom u tegen het besluit bent.

Gaat het om een omgevingsvergunning waarvoor wij de normale aanpak hebben gevolgd? Dan kunt u binnen 6 weken nadat het besluit is genomen bezwaar maken.

Bezwaar maken

Gaat het om een omgevingsvergunning waarvoor wij de uitgebreide aanpak hebben gevolgd? Dan kunt u binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit in beroep gaan bij de Rechtbank Midden-Nederland.

Aangevraagde vergunningen bekijken