Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Monument opknappen, lening aanvragen

Wilt u een monument opknappen (restaureren) of duurzamer maken? Dan kunt u misschien een lening met lage rente krijgen uit het Utrechts Restauratiefonds (URF).

Let op! U krijgt geen lening als de werkzaamheden al zijn begonnen of klaar zijn.

Waarvoor kunt u de lening gebruiken?

Waarvoor u de lening kunt gebruiken hangt af van het soort monument dat u bezit.

Gemeentelijk monument

Hebt u een gemeentelijk monument? Dan kunt u de lening gebruiken voor:

 • het restaureren van het monument

 • het restaureren van het monumentale interieur

 • het nemen van energiebesparende maatregelenvoorzieningen voor het monument

Beeldbepalend gebouw

Hebt u een beeldbepalend gebouw dat geen rijksmonument is? Dan kunt u kunt de lening gebruiken voor:

 • het restaureren van het monument (niet voor het interieur)

 • het nemen van energiebesparende maatregelen voor het monument

Rijksmonument

Hebt u een rijksmonument? Dan kunt u de lening gebruiken voor:

 • het nemen van energiebesparende maatregelen voor het monument

Wilt u een rijksmonument restaureren? Hiervoor bestaan andere regelingen.

Hoogte van de lening

De lening is:

 • maximaal € 250.000 per monument voor de restauratiewerkzaamheden

 • maximaal € 10.000 per monument voor de energiebesparende maatregelen

Leningen worden verstrekt zolang er voldoende budget in het fonds aanwezig is.

Aanvragen

Stap 1

Voordat u een aanvraag doet, neemt u contact op met de afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht om het restauratieplan of de voorgenomen werkzaamheden te bespreken. We kijken ook of een omgevingsvergunning nodig is.

Telefoon: 14 030
E-mail: monumenten@utrecht.nl

Na dit gesprek benadert de gemeente het Nationaal Restauratiefonds (NRF).

Stap 2

Het NRF neemt contact met u op. In dit gesprek worden de verdere stappen en benodigde stukken voor de financiering besproken. U stuurt de gevraagde stukken naar het NRF.

Stap 3

U vraagt de lening aan bij de gemeente met het aanvraagformulier Utrechts Restauratiefonds(pdf, 149 kB).

Stuur de volgende bijlagen mee:

 • restauratieplan of een overzicht van de voorgenomen werkzaamheden

 • tekeningen van de bestaande toestand

 • tekeningen van de nieuwe toestand

 • tekeningen met geconstateerde gebreken

 • bouwplan en voorwaarden of werkomschrijving van de werkzaamheden

 • gespecificeerde aannemersbegroting, met een overzicht van de totale investeringskosten

 • foto’s ter ondersteuning

Doet u de aanvraag als organisatie (rechtspersoon), niet als particulier? Stuur dan ook mee:

De aanvraag stuurt u per e-mail naar monumenten@utrecht.nl.

Nadat wij uw aanvraag hebben goedgekeurd sturen we deze door naar het NRF. U ontvangt dan van de gemeente een bevestiging voor de aanvraag. Daarin staat het bedrag waarvoor u de lening aanvraagt.

Stap 4

Zodra u deze bevestiging van de gemeente heeft ontvangen vraagt u ook zelf de lening online aan via de website van het NRF.

Voorwaarden

Voor welke activiteit kunt u een lening krijgen?

Soort monument

Restaureren van een monument

Restaureren van het monumentaal interieur

Energiebesparende voorzieningen

Gemeentelijk monument

ja

ja

ja

Beeldbepalend gebouw dat geen rijksmonument is

ja

Nee

ja

Rijksmonument

Nee

Nee

ja

 • Normaal onderhoud valt niet onder de financieringsregeling. Het moet gaan om een gehele of gedeeltelijke restauratie van het monument.

 • De lening kan worden aangevraagd door:

  • de particuliere eigenaar van het gebouw

  • een rechtspersoon, die al dan niet het oogmerk heeft tot het maken van winst

 • De kosten van restauratie moeten ten minste € 10.000 bedragen.

 • De lening is maximaal 100% van de goedgekeurde restauratiekosten en energiebesparende maatregelen.

 • De lening wordt verstrekt tegen een rente die 5% lager ligt onder de door het Nationaal Restauratiefonds gehanteerde marktrente, met een minimum van 1,5%.

 • Het gebouw waarvoor de lening wordt verstrekt wordt hypothecair belast tot de hoogte van de lening. De aflossingstermijn is maximaal 30 jaar. Er geldt een minimaal maandbedrag voor rente en aflossing van € 100.

 • De uitvoering van de werkzaamheden start binnen 26 weken na de datum van verzending van de verleningsbeschikking.

 • De werkzaamheden zijn binnen 130 weken na de verleningsbeschikking klaar.

 • Uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden en verplichten die staan in de Nadere regel financiering restauratie en energiemaatregelen voor monumenten uit het Utrechts Restauratiefonds 2019 (URF 2019).

 • U voldoet aan de voorwaarden en verplichtingen van de Algemene Subsidieverordening. En als dat van toepassing is, ook aan de eisen voor het het verantwoorden van subsidies. U leest deze regels in de Subsidiehulp.

 • Uw subsidieaanvraag draagt bij aan de doelen die de gemeente Utrecht heeft opgenomen in de programmabegroting.

Kosten

Het Nationaal Restauratiefonds vraagt afsluitkosten voor het aanvragen van de lening. Daarnaast zijn er kosten voor een hypotheekakte. Deze kosten kunt u meefinancieren.

Na uw aanvraag

Aanvragen voor leningen beoordelen wij uiterlijk 12 weken na de sluitingsdatum. Als de gemeente niet de juiste gegevens heeft, kan de behandeling van uw aanvraag langer duren. U krijgt dan het verzoek om de gegevens aan te vullen. Doet u dit niet, dan neemt de gemeente uw aanvraag niet in behandeling.

Als de gemeente zich niet aan de genoemde termijn houdt, kunt u een vergoeding eisen op basis van de Wet dwangsom.

Bezwaar

Wanneer u het niet eens bent met ons besluit (het wel of niet toekennen van de lening) kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Dat kan zijn omdat:

 • uw aanvraag wordt afgewezen of de lening wordt lager vastgesteld dan uw aanvraagt,

 • u vindt dat de gemeente haar beslissing niet voldoende heeft gemotiveerd.

Meer informatie over het maken van bezwaar.