Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Culturele broedplaatsen, subsidie aanvragen

Beheerorganisaties kunnen subsidie aanvragen om investeringen te doen voor culturele broedplaatsen. De subsidie is te gebruiken voor de investeringskosten voor de realisatie van nieuwe culturele broedplaatsen of voor de uitbreiding van bestaande broedplaatsen.

Waar is de subsidie voor

U krijgt de subsidie voor de kosten van de activiteiten en materialen die nodig zijn om een nieuwe broedplaats te realiseren of een bestaande broedplaats uit te breiden.

 • Kosten die subsidiabel zijn, zijn verwervingskosten, bouw- en/of verbouwkosten, advies- en begeleidingskosten en voorbereidingskosten.

 • Kosten die niet subsidiabel zijn, zijn kosten voor niet aard- en nagelvaste inrichting en kosten voor ruimtes die niet beschikbaar worden gesteld kleinschalige bedrijven en organisaties in de kunst en cultuur.

 • Subsidiebedrag hangt af van de exploitatieperiode en is maximaal €360 per vierkante meter bruto vloeroppervlakte.

Voorwaarden

 • De culturele broedplaats moet zich bevinden binnen de gemeentegrenzen van de stad Utrecht.

 • De te realiseren ruimtes kunnen tegen een betaalbaar tarief (incidenteel of voor een langere periode) worden gehuurd door kleinschalige bedrijven en organisaties in de kunst en cultuur.

 • Uitgangspunt is dat de culturele broedplaats minimaal 10 jaar wordt gebruikt. Korter mag alleen als u dit goed in uw aanvraag onderbouwt.

 • De subsidie kan worden aangevraagd door een beheerorganisatie met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Lees alle eisen en voorwaarden in de Nadere regel subsidie culturele broedplaatsen gemeente Utrecht.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

Het subsidiebedrag hangt af van de exploitatieperiode. En is maximaal €360 per vierkante meter bruto vloeroppervlakte bij een exploitatieperiode van 15 jaar of langer.

Er is per jaar maximaal € 300.000 subsidie beschikbaar, voor de jaren 2024, 2025 en 2026.

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende bijlagen toe:

 • Een overzicht van de activiteiten. In de nadere regel leest u waar dit overzicht aan moet voldoen.

 • Een financiële onderbouwing van de aanvraag, waaronder een investeringsbegroting, exploitatiebegroting en een begroting van de voorbereidingskosten. In de nadere regel leest u waar deze onderbouwing aan moet voldoen.

 • Een vertaling van de financiële onderbouwing naar het format dat de Gemeente Utrecht specifiek voor deze nadere regel heeft opgesteld. Dit format wordt op aanvraag per e-mail verstrekt via czbusinesscontrol@utrecht.nl.

 • De gevraagde bijlagen voor het overzicht van de activiteiten en de financiële onderbouwing van de aanvraag, zoals genoemd in de nadere regel.

 • Jaarrekeningen en jaarverslagen tot drie jaar voorafgaand aan het jaar van aanvragen. Indien deze niet beschikbaar zijn de meest recente jaarrekeningen en jaarverslagen.

 • Een de-minimis verklaring (pdf).

Hebt u in de voorgaande drie jaar geen subsidie aangevraagd? Of zijn uw gegevens veranderd? Voeg dan ook toe:

 • Kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.

 • Een kopie uittreksel van de Kamer van Koophandel.

 • De statuten van de aanvragende organisatie.

Aanvragen

U kunt de subsidie alleen als organisatie aanvragen. Dat doet u met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben. Lees meer over e-Herkenning.

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag compleet en op tijd? U krijgt ons besluit binnen 13 weken na uw aanvraag. We behandelen alleen aanvragen die op tijd en volledig zijn.

Volg uw aanvraag

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Bekijk uw aanvraag in het subsidieportaal

Aanleveren na uw aanvraag

U informeert ons tussentijds over de voortgang en ontwikkelingen van het bouwproces. Binnen 5 maanden na afronding van de activiteit stuurt u ons een inhoudelijke en financiële eindverantwoording. Hierover leest u meer in het besluit over uw aanvraag.

Hulp of advies

Neem contact met ons op via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook…

Subsidiehulp voor alle subsidiemogelijkheden van de gemeente Utrecht. Ook vindt u hier de algemene regelgeving over subsidies.